Godziny otwarcia i adres

Przychodnia

 

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 18:00

 

 

Godziny przyjęć pacjentów w przychodni przez lekarza POZ

 

Poniedziałek - Środa

8:00 - 14:00

 

Czwartek

11:00 - 17:00

 

Piątek

8:00 - 14:00

Wizyty domowe

 

Poniedziałek - Środa

14:00 - 18:00

 

Czwartek

8:00 - 11:00 i 17:00 - 18:00

 

Piątek

14:00 - 18:00

Infolinia i rejestracja

 

Telefon: 87 427 90 16

 

 

Zamawianie wizyt domowych

 

Telefon: 87 427 90 16

Dane adresowe

 

Sanitas Daria Drapała S.K.A.

ul. 1 Maja 1C 11-610 Pozezdrze

 

KRS:0000931491        BDO: 000034895

VIII Wydział Gospodarczy KRS w Olsztynie

NIP: 8451721987       REGON: 510918507

Rejestracja na szczepienie COVID-19

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

 

Telefon: +48 797 848 296

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ

SANITAS DARIA DRAPAŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 1. Sanitas Daria Drapała spółka komandytowo-akcyjna jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.u.Nr 112 poz.654) i przepisów wydanych na jej podstawie.
 2. Sanitas Daria Drapała spółka komandytowo-akcyjna prowadzi zakład leczniczy pod nazwą „Centrum Medycyny Rodzinne SANITAS” pod adresem ul. 1 maja 1c w Pozezdrzu.

 

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 

 1. Zakładzie - należy przez to rozumieć Centrum Medycyny Rodzinnej Sanitas Daria Drapała spółka komandytowo-akcyjna
 2. Kierowniku Zakładu – należy przez to rozumieć Kierownika Centrum Medycyny Rodzinnej Sanitas Daria Drapała spółka komandytowo-akcyjna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej;
 3. Ustawie o działalności leczniczej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.);
 4. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Centrum Medycyny Rodzinnej Sanitas sp. z o.o.;
 5. Jednostce/komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostkę/komórkę wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Zakładu;
 6. Świadczeniu zdrowotnym – należy przez to rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
 7. Ambulatoryjnym świadczeniu zdrowotnym - należy przez to rozumieć świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach Zakładu, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń lub w miejscu pobytu pacjenta;
 8. Dokumentacji medycznej - należy przez to rozumieć dokumentację medyczną, o której mowa w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 9. Pracowniku Zakładu- należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Sanitas sp. z o.o. na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, a także osobę działającą na podstawie powołania.
 10. Ustawie o prawach pacjenta - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

 

§ 3.

Regulamin Organizacyjny Centrum Medycyny Rodzinnej Sanitas Daria Drapała spółka komandytowo-akcyjnaokreśla w szczególności:

 1. strukturę organizacyjną Zakładu;
 2. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 3. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 4. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu;
 5. organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Zakładu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
 6. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 7. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 8. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 9. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych,
 10. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Zakładu.

 

§ 4.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU, M

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, ORGANIZACJA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU

 

§ 5.

 1. Siedzibą Sanitas Daria Drapała spółka komandytowo-akcyjna jest Pozezdrze, ul. 1 Maja 1c, 11 – 610 Pozezdrze
 2. Miejscem udzielania świadczeń przez Zakład jest ul. 1 Maja 1c, 11 – 610 Pozezdrze.

 

§ 6.

 1. W ramach Zakładu działa:
  1. Poradnia Medycyny Rodzinnej
  2. Jednostka działalności pomocniczej;
 2. W skład Poradni medycyny rodzinnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Poradnia Lekarza Rodzinnego,
  2. Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,
  3. Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
  4. Gabinet Medycyny Szkolnej,
  5. Gabinet Zabiegowy,
  6. Punkt Szczepień.
 3. W skład Jednostki działalności pomocniczej wchodzi:
  1. Rejestracja medyczna,
  2. Komórka ds. finansowo-administracyjnych.

 

§ 7.

 1. Poradnia Medycyny Rodzinnej prowadzi swoją działalność w następującym zespole osobowym:
  1. lekarz
  2. pielęgniarka
  3. położna środowiskowa
  4. położna
 2. Świadczeń w Zakładzie mogą udzielać osoby posiadające odpowiedni stan zdrowia i niezbędne kwalifikacje  fachowe, realizujące program stażu specjalistycznego, lub podyplomowego, a także skierowane do odbycia stażu  zawodowego na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 8.

 1. Do zadań Poradni Medycyny Rodzinnej należy w szczególności:
  1. ambulatoryjna opieka zdrowotna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowana w trybie ambulatoryjnym,
  2. leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych i dzieci wraz z wizytami domowymi u pacjentów, obłożnie chorych,
  3. wykonywanie badań profilaktycznych,
  4. współpraca z lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji leczenia pacjent i szczególnego postępowania leczniczego,
  5. udzielanie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia wyroby medyczne,
  6. kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach specjalistycznych ośrodkach leczniczych,
  7. badanie diagnostyczne, analiza medyczna, współpraca z laboratoriami,
  8. realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
  9. współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych
 2. Zakład w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami leczniczymi, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

 

§ 9.

Kierownik Zakładu może określić szczegółowe zasady, standardy postępowania i procedury wykonywane w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych

§ 10.

Pacjent w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo do:

 1. świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania w warunkach ambulatoryjnych lub w uzasadnionych przypadkach opieki w domu chorego realizowanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej, położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarkę szkolną,
 2. badań diagnostycznych (zgodnie z obowiązującym wykazem).
 3. dokonania wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. W przypadku kolejnej zamiany pacjent wnosi opłatę określoną w obowiązujących przepisach prawnych (opłata nie jest pobierana w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zaprzestania działalności przez lekarza, pielęgniarkę lub położną),
 4. skierowania w razie potrzeby do lekarza specjalisty lub innego podmiotu leczniczego.

 

§ 11.

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami i spełniającymi odpowiednie wymagania zdrowotne.
 2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty do lekarza lub są rejestrowani telefonicznie.
 3. W rejestracji pacjent jest zobowiązany okazać dowód ubezpieczenia w NFZ.
 4. W rejestracji pacjent może złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o niepoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 5. Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona każdorazowo ustnie lub pisemnie przed rozpoczęciem zabiegu.
 6. Po zarejestrowaniu pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie.
 7. W przypadku konieczności wykonania uzupełnienia badania diagnostycznego, konsultacji specjalistycznej lub zabiegu, pacjent może otrzymać pisemne skierowanie od lekarza na ww. świadczenia.
 8. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.

 

§ 12.

 1. Do podstawowych obowiązków pracowników Zakładu należy:
  1. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w Zakładzie;
  2. przestrzeganie ustalonego w Zakładzie porządku;
  3. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
  4. dbałość o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zakład na szkodę;
  5. przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
  6. przestrzeganie w Zakładzie zasad współżycia społecznego;
  7. dbałość o interesy pracodawcy, dobre imię i wizerunek Zakładu;
  8. znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących na danym stanowisku;
  9. sumienna i rzetelna praca;
  10. należyte wykonywanie powierzonych obowiązków;
  11. prawidłowe i terminowe opracowywanie dokumentów służbowych;
  12. przestrzeganie przepisów dotyczących zachowania tajemnicy służbowej;
  13. samokształcenie i podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez aktywny udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;
  14. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i uwag dotyczących czynności służbowych przełożonemu;
  15. odpowiedzialność za powierzone zadania i obowiązki;
  16. znajomość, stosowanie i przestrzeganie wytycznych obowiązujących Regulaminów, zarządzeń i procedur w zakresie odnoszącym się do komórki organizacyjnej Zakładu;
  17. skuteczne korygowanie niezgodności wynikających z audytów wewnętrznych i zapobieganie ich ponownemu wystąpieniu;
 2. Pracownicy Zakładu mają prawo do:
  1. poszanowania przez przełożonych i współpracowników;
  2. zapewnienia odpowiednich warunków pracy i realizacji wszelkich uprawnień pracowniczych zagwarantowanych prawem pracy;
  3. samodzielnego działania i kontaktowania się z pracownikami innych komórek organizacyjnych w załatwianiu spraw;
  4. reprezentowania stanowiska w zakresie prowadzonych spraw uzgodnionych z przełożonym;
  5. odwołania się od decyzji i poleceń przełożonego, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub racjonalnym i korzystnym sposobem wykonania.

 

§ 13.

 1. Zakład prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
 2. Zakład udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1:
  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
  2. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  3. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
  4. podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;
  5. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  6. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  7. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  8. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  9. zakładom ubezpieczeń - za zgodą pacjenta;
  10. lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
  11. szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych - bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie Zakładu lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów, w tym także na nośnikach elektronicznych.
 4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Zakład pobiera opłaty w kwotach ustalonych w sposób określony w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Informacje o wysokości ww. opłat znajdują się na tablicach ogłoszeń.
 6. Opłaty, o których mowa w ust. 4 nie zawierają kosztów ewentualnej przesyłki dokumentów (znaczków pocztowych). Koszt ten doliczany jest do rachunku za udostępnienie dokumentacji.

 

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ, ZASADY I WYSOKOŚĆ OPŁAT ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPŁATNYCH

 

§ 14.

 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w umowie cywilnoprawnej.
 2. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne nieodpłatne) udzielane są pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, bądź innym pacjentom uprawnionym, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej między Zakładem, a Narodowym Funduszem Zdrowia.
 3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym zarządzeniem cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Dla osób, które zgłaszają się do Zakładu potrzebując udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia – żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń.

§ 15.

Świadczenia zdrowotne udzielane są ambulatoryjnie w jednostkach organizacyjnych Zakładu oraz poprzez wykonywanie wizyt domowych.

§ 16.

 1. Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązany jest przedstawić aktualny wymagany przepisami dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 2. W przypadku nie potwierdzenia uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych Zakład pobiera opłaty przed udzieleniem świadczenia, dotyczy to w szczególności:
  1. porady lekarskiej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  2. badania diagnostycznego,
  3. innych świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem świadczeń udzielanych w stanie nagłym (zagrożenia życia lub zdrowia, wymagającym podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia).
 3. W przypadku ubiegania się o udzielenie ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego bez wymaganego przepisami skierowania lekarza, pacjent obowiązany jest opłacić świadczenie przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

§ 17.

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, nie dyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejność pozycji na prowadzonej przez Zakład liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych.
 3. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.
 4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze świadczeń publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia.
 5. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego pacjent przed rozpoczęciem udzielenia świadczenia ma prawo poznać jego cenę.
 6. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.
 7. Zaplata za wykonanie odpłatnie świadczenia zdrowotne, może być dokonana wpłatą gotówkową za pokwitowaniem.
 8. Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama z organizacja opisaną § 11 Regulaminu.

§ 18

Opłaty mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:

 1. świadczenia medyczne:
  1. w przypadku udzielenia pacjentowi nieuprawnionemu,
  2. w przypadku udzielenia pacjentowi który zgłosił się do Zakładu w trybie przyję-cia prywatnego,
  3. w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi, który korzysta ze świadczeń nieobjętych umowami z NFZ
 2. za czynności administracyjne:
  1. za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,
  2. za wydanie odpisu wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, potwierdzonej przez lekarza do potrzeb ubezpieczeniowych, zgodnie z odpowiednim przepisami w tym zakresie,
  3. za wydanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pacjenta, do potrzeb innych niż proces leczenia i diagnozowania choroby.

 

ROZDZIAŁ V

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA PACJENTÓW I CIĄGŁOŚCI POSTĘPOWANIA

 

§ 19.

Zakład w celu zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno-terapeutycznego zobowiązany jest do współpracy z innymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

§ 20.

 1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w tym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub leczenia szpitalnego, w razie potrzeby dołącza do skierowania istotne informacje o dotychczasowym leczeniu.
 2. W przypadku stwierdzenia braku możliwości dalszej opieki w danej Poradni Specjalistycznej, po uzasadnieniu w dokumentacji medycznej lekarz ubezpieczenia zdrowotnego kieruje pacjenta do Poradni Specjalistycznej w tym o tej samej specjalności, uwzględniając wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji.
 3. Lekarz specjalista leczący pacjenta w Poradni Specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego informowania lekarza kierującego i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania.
 4. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane przez lekarza w Poradni Specjalistycznej, jeżeli posiada ww. pisemną informację, o której mowa w ust. 3.
 5. W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonywania badań kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowanie na te badania wydaje oraz pokrywa koszty ich wykonania lekarz specjalista.
 6. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku stwierdzenia wskazań do hospitalizacji, wystawia skierowanie do leczenia szpitalnego dołączając do skierowania wyniki przeprowadzonych badań potwierdzających wstępne rozpoznanie.
 7. W celu zapewnienia kompleksowej opieki medycznej Zakład zawarł umowy na realizację badań diagnostycznych, których nie może zapewnić we własnym zakresie.
 8. Zakład podejmuje współpracę w formie umów cywilnoprawnych z zewnętrznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz praktykami lekarskimi w celu zapewnienia kompleksowej opieki medycznej, których nie mogą zapewnić we własnym zakresie.
 9. Szczegółowe zasady współpracy w zakresie diagnostyki, leczenia i konsultacji pacjentów w Zakładzie określają procedury i instrukcje oraz zawarte umowy cywilnoprawne z podmiotami zewnętrznymi.

 

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB KIEROWANIA PODMIOTEM LECZNICZYM I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU LECZNICZEGO

 

§ 21.

 1. Kierownictwo Zakładu sprawuje zarząd spółki Sanitas sp. z o.o., zwany w dalszej części regula-minu „Zarządem”.
 2. Zarząd jest upoważniony do reprezentowania Sanitas sp. z o.o. w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, a także ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym i zakła-dem leczniczym.
 3. Do szczególnych kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie pracą podległego personelu działalności podstawowej i pomocniczej,
  2. podejmowanie decyzji dotyczących mienia,
  3. reprezentowanie Sanitas sp. z o.o. w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,
  4. podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianom i rozwiąza-niem umów o pracę, oraz umów innego rodzaju,
  5. wydawanie wewnętrznych zarządzeń regulujących bieżącą działalność Sanitas sp. z o.o.,
  6. nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych,
  7. nadzór nad utrzymaniem urządzeń sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych po-mieszczeń w należytym stanie technicznym uwzględnieniem zasad BHP
  8. dbanie o udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22.

 1. Regulamin organizacyjny ustala Zarząd.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje przez udostępnienie go na wniosek pacjenta w rejestracji.
 4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości zatrudnionych w Sanitas sp. z o.o.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r.
 6. Traci moc regulamin porządkowy z dnia 10 października 2012 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi stosownymi aneksami.
 7. Załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.
  2. Załącznik nr 2 – Wysokość opłat za czynności administracyjne i udostępnienie dokumentacji medycznej.

 

Powrót na górę strony