Godziny otwarcia i adres

Przychodnia

 

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 18:00

 

 

Godziny przyjęć pacjentów w przychodni przez lekarza POZ

 

Poniedziałek - Środa

8:00 - 14:00

 

Czwartek

11:00 - 17:00

 

Piątek

8:00 - 14:00

Wizyty domowe

 

Poniedziałek - Środa

14:00 - 18:00

 

Czwartek

8:00 - 11:00 i 17:00 - 18:00

 

Piątek

14:00 - 18:00

Infolinia i rejestracja

 

Telefon: 87 427 90 16

 

 

Zamawianie wizyt domowych

 

Telefon: 87 427 90 16

Dane adresowe

 

Sanitas Daria Drapała S.K.A.

ul. 1 Maja 1C 11-610 Pozezdrze

 

KRS:0000931491        BDO: 000034895

VIII Wydział Gospodarczy KRS w Olsztynie

NIP: 8451721987       REGON: 510918507

Rejestracja na szczepienie COVID-19

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

 

Telefon: +48 797 848 296

 

INFORMACJA O OSTOSOWANIU MONITORINGU WIZYJNEGO

NA TERENIE PLACÓWKI MEDYCZNEJ

 

 

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanitas Daria Drapała spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pozezdrzu (11-610) przy ul. 1 maja 1c. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@sanitas.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@jgconsulting.net.pl.

3. Rodzaj zbieranych danych osobowych

Monitoringiem wizyjnym w obiekcie objęto:

    • część korytarza budynku ośrodka zdrowia w okolicy pomieszczenia rejestracji

Obszar monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków z symbolem kamery. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).

4. Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych

  a) zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie placówki medycznej, w tym w szczególności: pracownikom, współpracownikom, pacjentom, osobom towarzyszącym i odwiedzającym;

   b) zapewnienie ochrony mienia oraz niezbędnego bezpieczeństwa pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność lecznicza;

  c) wspomaganie nadzoru medycznego nad pacjentami, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

    a) art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

    b) art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

    c) art. 6 ust. 1e lub 1f oraz art. 9 ust. 2h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

Powrót na górę strony