Godziny otwarcia i adres

Przychodnia

 

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 18:00

 

 

Godziny przyjęć pacjentów w przychodni przez lekarza POZ

 

Poniedziałek - Środa

8:00 - 14:00

 

Czwartek

11:00 - 17:00

 

Piątek

8:00 - 14:00

Wizyty domowe

 

Poniedziałek - Środa

14:00 - 18:00

 

Czwartek

8:00 - 11:00 i 17:00 - 18:00

 

Piątek

14:00 - 18:00

Infolinia i rejestracja

 

Telefon: 87 427 90 16

 

 

Zamawianie wizyt domowych

 

Telefon: 87 427 90 16

Dane adresowe

 

Sanitas Daria Drapała S.K.A.

ul. 1 Maja 1C 11-610 Pozezdrze

 

KRS:0000931491        BDO: 000034895

VIII Wydział Gospodarczy KRS w Olsztynie

NIP: 8451721987       REGON: 510918507

Rejestracja na szczepienie COVID-19

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

 

Telefon: +48 797 848 296

Szanowni Państwo

 

w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, wszelkie skargi, wnioski lub opinie prosimy  kierować pod adresem poczty elektronicznej skargi@sanitas.com.pl lub w tradycyjnej formie papierowej składanej do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych do naszego Ośrodka Zdrowia. Ponadto w powyższych sprawach istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem 896 701 017

 

Informujemy, że pismo składane w powyższym trybie może być anonimowe, jednakże wskazanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu znacznie ułatwi załatwienie sprawy.

 

Złożenie skargi, wniosku lub opinii zawierającej dane osobowe (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rozstrzygnięcia skargi, wniosku. Zgoda ta w każdej chwili może zostać przez Państwo wycofana, jednak może to wpłynąć na techniczną możliwość rozpoznania skargi lub wniosku. Poniżej zamieszczamy wymaganą prawem informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

Wypełniając obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych narzucony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – ART. 13 - Centrum Medycyny Rodzinnej Sanitas Daria Drapała spółka komandytowo-akcyjna informuje:

 • Administratorem Danych Osobowych jest:

  • Centrum medycyny Rodzinnej Sanitas Daria Drapała spółka komandytowo-akcyjna

  • ul. 1 Maja 1c, 11 – 610 Pozezdrze

  • NIP:8451721987; Regon: 510918507

  • Nr KRS; 0000798516

  • Reprezentowany przez :

  • Kierownika Zakładu Darię Drapała

 • Inspektorem Ochrony Danych jest:

      Jarosław Góral

      e-mail: iod@jgconsulting.net.pl

      Godziny przyjęć przez Administratora Danych Osobowych: od poniedziałku do piątku po            wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Rejestracji

 • Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego Sanitas Daria Drapała spółka komandytowo-akcyjna.

 • Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

  • Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim z wyjątkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa

 • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalenia tego okresu:

  • do chwili rozpatrzenia skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy

 • Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych: W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu danych

  • sprostowania danych

  • usunięcia danych (w przewidzianym w prawie zakresie)

  • ograniczeniem przetwarzanych danych

  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzanych P/P danych osobowych

  • przenoszenia danych osobowych.

 • Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora:

  Jeżeli Państwo uważacie, że Państwa dane są nieprawidłowo przetwarzane mają Państwo prawo wnieść skargę do Administratora danych osobowych.

  Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem, w razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

  Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) 

Twoja opinia jest dla nas ważna!